Office

De afgelopen maanden zijn er veel Windows(10) updates geweest. Deze  updates beïnvloeden het zoeken in Microsoft Outlook negatief. Het gaat om de volgende updates:

 • najaar 2015: KB3114409 (deze update is inmiddels teruggedraaid)
 • mei 2017 meerdere KB’s
 • najaar 2017 Windows Update 1709

Symptomen van het probleem:

 • Langzame zoekresultaten
 • Resultaten worden niet gevonden

In Outlook 2013 en 2016 is dit relatief gemakkelijk op te lossen. In Outlook 2010 is het wat ingewikkelder. Hieronder een script waarmee het probleem opgelost wordt.

Controleer de volgende stappen voor het uitvoeren van de scripts:

 

 

Microsoft Outlook 2010

RepairOutlook14Search.cmd
Script om uit te voeren. Het script bevat de volgende stappen:

 • Variablen, eventueel aan te passen bij subversies of 64 BIT
 • Aanvraag van Administrator bevoegdheden: Klik op ja
 • Opslaan van productcode in o14productkey.txt
 • DisableBackOff aanpassing in register (met behulp van Microsoft tool)
 • Cleanup van Windows search
 • Herstel van Office 2010 software via MSI
  • (Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar)
@ECHO OFF
 
ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file     : RepairOutlook14Search.cmd
ECHO description : Repair and boost Microsoft Outlook 2010 (Office 14) search index after W10 updates 
ECHO dependencies : SubInAcl from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
ECHO         ospp.vbs included in Office 2010 program files
ECHO         getkey.vbs included in zip (arjanlobbezoo.nl)
ECHO         Indexing-Fast.reg included in zip (arjanlobbezoo.nl)

REM // Set variables
SET officelocation=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
SET officeguid={90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}
 
if _%1_==_payload_ goto :payload
 
:requestadmin
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift
	
	REM // Save office key to log file o14productkey
	REM // https://jacobsalmela.com/2015/02/26/find-your-windows-product-key-without-any-software/
	if not exist "o14productkey.txt" (
		cscript "%officelocation%\ospp.vbs" /dstatus > o14productkey.txt
		cscript getkey.vbs >> o14productkey.txt
	)
	
	REM // Enable DisableBackOff for fast indexing
	REM // https://office-watch.com/2016/force-windows-indexing-to-run-faster/	
	subinacl /subkeyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators
	subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators /grant=administrators=f
	Regedit /S Indexing-Fast.reg

	REM // Cleanup Windows Search
	Net Stop Wsearch
	Net Stop Wsearch
	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	
	REM // Repair office14
	msiexec /f %officeguid%
	goto :eof
 
:eof

Voor het het script van Outlook 2010 zijn een aantal afhankelijkheden nodig. Deze staan hieronder:

Indexing-Fast.reg
Zorgt ervoor dat indexering altijd doorgaat ook als de computer gebruikt wordt. Kost iets meer CPU tijdens gebruik maar zorgt wel voor consistentie.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager]
"DisableBackOff"=dword:00000001

getkey.vbs
Uitlezen van de productkey (die ook in het doosje staat). Ik heb dit onderdeel toegevoegd voor het geval dat de MSI repair mislukt en de product key nodig is bij een legitieme (!) installatie. Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar.

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

OfficeLocation = "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\"

Set fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
Set stdout = fso.GetStandardStream (1)
Set stderr = fso.GetStandardStream (2)
'stdout.WriteLine "This will go to standard output."
'stderr.WriteLine "This will go to error output."

stdout.WriteLine ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"))
 '64bit? "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-1000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"

Function ConvertToKey(Key)
	Const KeyOffset = 808 'offset for Office 2010
	i = 28
	Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
	Do
		Cur = 0
		x = 14
		Do
			Cur = Cur * 256
			Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
			Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
			Cur = Cur Mod 24
			x = x -1
		Loop While x >= 0
		i = i -1
		KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
		If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
			i = i -1
			KeyOutput = "-" & KeyOutput
		End If
	Loop While i >= 0
	ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Microsoft Outlook 2013 en 2016

 

RepairOutlook15and16Search.cmd
In dit script wordt uitsluitend de Windows Search functionaliteit gereset om er voor te zorgen dat de indexering weer werkt.

@ECHO OFF
 
ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file     : RepairOutlook15and16Search.cmd
ECHO description : Repair Microsoft Outlook 2013/2016 (Office 15/16) search index after W10 updates 

if _%1_==_payload_ goto :payload
 
:requestadmin
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift

	REM // Cleanup Windows Search and check indexing options
	Net Stop Wsearch
	Net Stop Wsearch
	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	control.exe srchadmin.dll
	
:eof

 

Read more

Bij het toevoegen van een nieuwe email account in Office 2016 wordt is een nieuwe functie ingebouwd: een eenvoudige wizard . Deze wizard is actief bij installaties 16.0.6769.2015 en wordt vaak geactiveerd bij een Office 365 implementatie

De traditionele wizard is daarbij uitgeschakeld. Hierdoor is het lastiger om specifieke mailinstellingen te maken. Ook is het niet meer mogelijk een ander berichten service te installeren.

Hieronder de stappen om de oorspronkelijke wizard weer te herstellen.

Sluit Outlook af

Open de Windows Register Editor met administrator rechten (hoe? zie dit artikel)

Voeg de volgende gegevens toe in het register:

locaties: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup
alt. locatie: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup
name: DisableOffice365SimplifiedAccountCreation
type: DWORD (32-bit)
value: 1

Voor het aanzetten van de eenvoudige wizard kan de waarde van DisableOffice365SimplifiedAccountCreation op 0 gezet worden.

Start daarna Outlook. Bij het aanmaken van een nieuw mailaccount zal de originele wizard weer werken:

 

Voor meer Engelstalige informatie over Simplified Account Creation zie:
https://support.microsoft.com/en-us/help/3189194/how-to-disable-simplified-account-creation-in-outlook-2016

Read more

Now in the year 2017 it will be time to consider to say goodbye to the Microsoft Office 2003 product versions. That’s what Microsoft likes too. Many users who use the 2007 compatibility pack as a bridge between Office 2003 and the 2007 (and above) versions will experience problems when opening 2007 files after installing major Windows 10 updates.

I will describe some examples in this article how to manage and automate the installation of FileFormatConverters.exe. These scripts can be used standalone and are not suitable for a business deployment environment.

Script is written in oldschool batch cause many users with office 2003 products have not worked so much with powershell:)

copack2007-install.bat

@ECHO OFF

ECHO author   : Arjan Lobbezoo, IT Professional, Solide Automatisering
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file    : copack2007-install.bat
ECHO description : install MS Office compatibility pack 2017 silent
ECHO dependency : FileFormatConverters.exe from https://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=3

ECHO.

ECHO Try to install FileFromatConverters (language depending on file)...
FileFormatConverters.exe /quiet

Easy call of FileFormatConverts.exe with the quiet parameter so the installation will perform silent.

copack2007-remove.bat

@ECHO OFF

ECHO author   : Arjan Lobbezoo, IT Professional, Solide Automatisering
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file    : copack2007-remove.bat
ECHO description : remove MS Office compatibility pack 2017

ECHO.

if _%1_==_payload_ goto :payload

:requestadmin
  echo %~nx0: elevating self
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift
  ECHO Try to remove the NL compatibility pack version...
  wmic product where name="Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system" call uninstall /nointeractive
  ECHO Try to remove the EN compatibility pack version...
  wmic product where name="Compatibility Pack for the 2007 Office system" call uninstall /nointeractive
goto :eof

:eof

This script will create first a vbs file to get admin rights. Wmic is called and doesn’t request the admin rights. So the vbs script request the admin rights. If UAC is on you have to click yes. Then the script will use wmic to uninstall the package.

copack2007-reset.bat

@ECHO OFF

ECHO author   : Arjan Lobbezoo, IT Professional, Solide Automatisering
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file    : copack2007-reset.bat
ECHO description : remove and install MS Office compatibility pack 2017
ECHO dependency : FileFormatConverters.exe from https://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=3

ECHO.

if _%1_==_payload_ goto :payload

:requestadmin
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift
  ECHO Try to remove the NL compatibility pack version...
  wmic product where name="Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system" call uninstall /nointeractive
  ECHO Try to remove the EN compatibility pack version...
  wmic product where name="Compatibility Pack for the 2007 Office system" call uninstall /nointeractive
  ECHO Try to install FileFromatConverters (language depending on file)...
  FileFormatConverters.exe /quiet
goto :eof

:eof

In this file the remove and install request of the compatibility pack is combined. This script can be used to solve the update issues after a major Windows 10 major upgrade. Just run it.

The batch scripts can only run from a local or remote drive letter. Server (netbios) shares are not supported yet except when the share is remapped to a driveletter. I hope to get started with another version (PowerShell) if needed.

 

 

Extract the files in a local folder or a remote drive share. For example c:\software\copack2007\. Run the batch file for the required action. Tip is to create a shortcut of copack2007-reset on the users dekstop. So users can easy fix the tool when the windows 10 update has broken the package.

For multi language support download the package in your language from the Microsoft site. You have to change the product name in the remove scripts. Use “wmic product get name” in cmd to determine the name in your language.

Read more

Het instellen of wijzigen van een email handtekening in Microsoft Outlook 2010, 2013 of 2016 is relatief eenvoudig. De handtekening bevind zich op lokaal niveau. Dus bij gebruik van meerdere computers dient de handtekening op iedere computer ingesteld te worden. Helaas wordt de handtekening nog niet gedeeld binnen de Office 365 suite.

Bij gebruik van meerdere devices is het handig om de standaard handtekening op te slaan als een Word document. Vanuit zo’n basis document kan de handtekening altijd gekopieerd en geplakt worden in de outlook omgeving. Ook bij het gebruik van een afbeeldingen of logo is het handig om het via een Word document te regelen. In een Word document zit iets meer flexibiliteit voor de precieze afwerking.

Hieronder de stappen voor het instellen:

 • Open Microsoft Outlook

Outlook-handtekening-stap1

 • Ga naar Nieuwe e-mail om het venster nieuw emailbericht te openen.

Outlook-handtekening-stap2

 • Kies Handtekening in de taakbalk gevolgd door Handtekeningen.

Outlook-handtekening-stap3

 • Gebruik veld A om verschillende handtekeningen aan te maken
 • Gebruik veld B om de handtekening tekst an te passen. Plak hier eventueel de inhoud van een Word document.
 • Gebruik veld C om diverse handtekeningen te koppelen aan verschillende mailaccounts.
 • Klik op OK als de handtekening bewerkt is.

 

Ondersteund in:
Microsoft Outlook 2010
Microsoft Outlook 2013
Microsoft Outlook 2016

Read more