Author's Posts

De afgelopen maanden zijn er veel Windows(10) updates geweest. Deze  updates beïnvloeden het zoeken in Microsoft Outlook negatief. Het gaat om de volgende updates:

 • najaar 2015: KB3114409 (deze update is inmiddels teruggedraaid)
 • mei 2017 meerdere KB’s
 • najaar 2017 Windows Update 1709

Symptomen van het probleem:

 • Langzame zoekresultaten
 • Resultaten worden niet gevonden

In Outlook 2013 en 2016 is dit relatief gemakkelijk op te lossen. In Outlook 2010 is het wat ingewikkelder. Hieronder een script waarmee het probleem opgelost wordt.

Controleer de volgende stappen voor het uitvoeren van de scripts:

 

 

Microsoft Outlook 2010

RepairOutlook14Search.cmd
Script om uit te voeren. Het script bevat de volgende stappen:

 • Variablen, eventueel aan te passen bij subversies of 64 BIT
 • Aanvraag van Administrator bevoegdheden: Klik op ja
 • Opslaan van productcode in o14productkey.txt
 • DisableBackOff aanpassing in register (met behulp van Microsoft tool)
 • Cleanup van Windows search
 • Herstel van Office 2010 software via MSI
  • (Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar)
@ECHO OFF
 
ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file     : RepairOutlook14Search.cmd
ECHO description : Repair and boost Microsoft Outlook 2010 (Office 14) search index after W10 updates 
ECHO dependencies : SubInAcl from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
ECHO         ospp.vbs included in Office 2010 program files
ECHO         getkey.vbs included in zip (arjanlobbezoo.nl)
ECHO         Indexing-Fast.reg included in zip (arjanlobbezoo.nl)

REM // Set variables
SET officelocation=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
SET officeguid={90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}
 
if _%1_==_payload_ goto :payload
 
:requestadmin
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift
	
	REM // Save office key to log file o14productkey
	REM // https://jacobsalmela.com/2015/02/26/find-your-windows-product-key-without-any-software/
	if not exist "o14productkey.txt" (
		cscript "%officelocation%\ospp.vbs" /dstatus > o14productkey.txt
		cscript getkey.vbs >> o14productkey.txt
	)
	
	REM // Enable DisableBackOff for fast indexing
	REM // https://office-watch.com/2016/force-windows-indexing-to-run-faster/	
	subinacl /subkeyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators
	subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators /grant=administrators=f
	Regedit /S Indexing-Fast.reg

	REM // Cleanup Windows Search
	Net Stop Wsearch
	Net Stop Wsearch
	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	
	REM // Repair office14
	msiexec /f %officeguid%
	goto :eof
 
:eof

Voor het het script van Outlook 2010 zijn een aantal afhankelijkheden nodig. Deze staan hieronder:

Indexing-Fast.reg
Zorgt ervoor dat indexering altijd doorgaat ook als de computer gebruikt wordt. Kost iets meer CPU tijdens gebruik maar zorgt wel voor consistentie.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager]
"DisableBackOff"=dword:00000001

getkey.vbs
Uitlezen van de productkey (die ook in het doosje staat). Ik heb dit onderdeel toegevoegd voor het geval dat de MSI repair mislukt en de product key nodig is bij een legitieme (!) installatie. Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar.

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

OfficeLocation = "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\"

Set fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
Set stdout = fso.GetStandardStream (1)
Set stderr = fso.GetStandardStream (2)
'stdout.WriteLine "This will go to standard output."
'stderr.WriteLine "This will go to error output."

stdout.WriteLine ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"))
 '64bit? "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-1000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"

Function ConvertToKey(Key)
	Const KeyOffset = 808 'offset for Office 2010
	i = 28
	Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
	Do
		Cur = 0
		x = 14
		Do
			Cur = Cur * 256
			Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
			Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
			Cur = Cur Mod 24
			x = x -1
		Loop While x >= 0
		i = i -1
		KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
		If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
			i = i -1
			KeyOutput = "-" & KeyOutput
		End If
	Loop While i >= 0
	ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Microsoft Outlook 2013 en 2016

 

RepairOutlook15and16Search.cmd
In dit script wordt uitsluitend de Windows Search functionaliteit gereset om er voor te zorgen dat de indexering weer werkt.

@ECHO OFF
 
ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
ECHO file     : RepairOutlook15and16Search.cmd
ECHO description : Repair Microsoft Outlook 2013/2016 (Office 15/16) search index after W10 updates 

if _%1_==_payload_ goto :payload
 
:requestadmin
  set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\requestadmin.vbs"
  del "%temp%\requestadmin.vbs"
goto :eof

:payload
  cd /d %2
  shift
  shift

	REM // Cleanup Windows Search and check indexing options
	Net Stop Wsearch
	Net Stop Wsearch
	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	Net Start Wsearch
	control.exe srchadmin.dll
	
:eof

 

Read more

Met gemiddeld 450 bezoekers per dag wil ik mijn blog in 2018 extra goed bijhouden. Bedankt voor alle positieve reacties. Ik hou mij graag aanbevolen voor tips en zakelijke projecten. Neem voor een vrijblijvende kennismaking gerust contact met mij op.

Read more

De laatste tijd komen er veel Windows updates binnen waaronder de update naar Windows 10 versie 1709. In kantooromgevingen zal deze update in het 1e halfjaar van 2018 binnen gaan komen.

Bekende problemen zijn:

 • Lange wachttijden (weinig aan te doen)
 • Geen internetverbinding
 • Melding dubbele versies van Windows
 • Vastlopers en diverse problemen in Microsoft Office 2010
 • Te weinig schijfruimte bij SSD

Voor die tijd focus ik mij om alle nieuwe vragen op te lossen. Bijvoorbeeld gecontroleerd installeren van de update. Neem gerust eens contact op voor meer informatie hierover.

De eerste tips bij  problemen installatie:

 • Installeer alle nieuwe updates.
 • Herstart de computer.
 • Controleer op nieuwe updates tot deze er niet meer zijn.
 • Herstart 2x de computer.
Read more

Bij het toevoegen van een nieuwe email account in Office 2016 wordt is een nieuwe functie ingebouwd: een eenvoudige wizard . Deze wizard is actief bij installaties 16.0.6769.2015 en wordt vaak geactiveerd bij een Office 365 implementatie

De traditionele wizard is daarbij uitgeschakeld. Hierdoor is het lastiger om specifieke mailinstellingen te maken. Ook is het niet meer mogelijk een ander berichten service te installeren.

Hieronder de stappen om de oorspronkelijke wizard weer te herstellen.

Sluit Outlook af

Open de Windows Register Editor met administrator rechten (hoe? zie dit artikel)

Voeg de volgende gegevens toe in het register:

locaties: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup
alt. locatie: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup
name: DisableOffice365SimplifiedAccountCreation
type: DWORD (32-bit)
value: 1

Voor het aanzetten van de eenvoudige wizard kan de waarde van DisableOffice365SimplifiedAccountCreation op 0 gezet worden.

Start daarna Outlook. Bij het aanmaken van een nieuw mailaccount zal de originele wizard weer werken:

 

Voor meer Engelstalige informatie over Simplified Account Creation zie:
https://support.microsoft.com/en-us/help/3189194/how-to-disable-simplified-account-creation-in-outlook-2016

Read more